Openbare werken starten mondjesmaat weer op

dinsdag, 14 april, 2020

De werkzaamheden ter hoogte van de doortocht Heist, Duinbergenlaan en Elizabetlaan, Burg. Frans Desmidtplein zijn of worden binnenkort opnieuw opgestart maar met beperkte activiteit zoals opgelegd binnen de randvoorwaarden van de social distancing.
Op alle werven zijn ook andere partijen betrokken zoals het Agentschap Wegen en Verkeer en nutsbedrijven die de gemeentelijke dienst Openbaar Domein nog niet op de hoogte hebben gebracht wanneer zij hun taken kunnen hervatten.
Concreet betekent dit dat iedere werf elk moment weer kan stilvallen bij gebrek aan een noodzakelijke schakel bij de verdere her aanleg van de wegenis.

Zeedijk Heist en balkonrotonde Natiënlaan en Kalvekeetdijk
De werf op de Zeedijk Heist ter hoogte van het Vissershuldeplein ligt zeker nog stil tot 19 april 2020. Bestratingswerken kan de aannemer immers niet organiseren binnen de huidige randvoorwaarden van de social distancing.
In overleg met de sector van de wegen- en waterbouw heeft de Vlaamse overheid een afsprakenkader opgesteld waarin wordt overeengekomen hoe een geleidelijke heropstart van de werven kan plaatsvinden.
Voor de opstart van de aanleg van een balkonrotonde aan de Natiënlaan en Kalvekeetdijk heeft het Agentschap Wegen en Verkeer nog geen concrete timing meegedeeld aan het gemeentebestuur en is het dus nog koffiedik kijken.

Bouwstop van 17 juli tot 17 augustus
Het college van burgemeester en schepenen heeft ook beslist om deze zomer de bouwstop te beperken van 17 juli tot 17 augustus 2020.
Normaal mogen er in de badplaats geen bouwactiviteiten plaats vinden van 1 juli tot 31 augustus.
Op deze manier wil het gemeentebestuur aan de bouwsector de kans geven om hun achterstand naar aanleiding van de coronamaatregelen weer in te halen.