Nieuws van het Buurtcomité Casino

woensdag, 10 oktober, 2012

De rechtstreekse buren van het casino hebben hiervoor een Buurtcomité opgericht, afgelopen week werd in ettelijke brievenbussen van de inwoners een nieuwsbrief verspreid waarin ze duidelijk hun standpunten belichten. Voor degenen die deze nieuwsbrief niet in de bus hebben gekregen, kan deze hieronder gelezen worden.

Beste Inwoner-tweede verblijver of bezoeker van Knokke-Heist!

Stilte...Geen nieuws - goed nieuws?
Over het " Nieuwe Casino " wordt blijkbaar nog maar terloops gepraat...
En toch is die uiterlijke stilte vanwege de openbare besturen van KH maar schijn!
Er wordt wel degelijk - maar inderdaad zo discreet mogelijk en met bewust beperkte vrijgave van informatie - aan het dossier "Nieuw Casino" verder gewerkt.
Dit is duidelijk een bewuste tactiek: alles in stilte klaarmaken en dan de burger met de rug tegen de muur duwen...
Hoogtijd dus om nog maar eens - duidelijk en uitgebreid - het alternatief - mede uitgedacht door ex-Vlaams Bouwmeester architect Bob Vanreeth - onder uw aandacht te brengen:

Wenst de bevolking van Knokke-Heist, als eigenaar van het Casinogebouw en gronden, haar kroonjuweel te verkopen aan een promotor, en nog slechts met enkele duizendsten medezeggenschap te behouden ?
Neen, niet enkel vanuit het roemrijke verleden van het Casino Knokke, maar ook naar de toekomst toe, moet de gemeente volle eigenaar worden van het gebouw en grond door de aankoop van de twee ontbrekende hoeken kant Zeedijk (Gotha en voormalige Punch). En is het noodzakelijk dat dit waardevolle gebouw (met beschermde Magritte-zaal), als patrimonium bewaard blijft maar aangepast wordt aan de huidige normen en behoeften. Daarom, laat ons allen ervoor ijveren dat dit kroonjuweel, de Koningin van Knokke, een vernieuwd leven krijgt!

Welk programma ?

A. Zeker gewenst en te voorzien :
- Casino, na inventarisatie van huidige en toekomstige noden, samen met uitbater,
- Feestzaal/zalen voor feesten ,
- Congresinfrastructuur tot 400 personen ,
- Exporuimte voor inrichting van regelmatige exposities,
- Nachtleven infrastructuur ter ondersteuning en aanvulling bovenvermelde activiteiten,
- Rotatieparking van 400 wagens voor het verlagen van de verkeersdrukte rondom het Casino.

B. Niet gewenst en niet te voorzien :
- Concertzaal: rekening houdend met winningsgebied (Knokke 1/4, Oostende 2/4, Brugge
4/4 cirkel) en beperkte afstand naar een hoogwaardige kwaliteit concertzaal in Brugge.
- Hotel: rekening houdend met nieuw hotel La Réserve.
- Winkels: niet zinvol en onmogelijk te concurreren met het Zoute.
- Appartementen.

Als we bovenvermeld programma "vertalen" kan Knokke straks weer een "open Casino" krijgen, zoals het was 1930:
a. op niveau -1: bereikbaar vanuit inkomhall en vanuit rotatieparking :
- kant zeedijk: disco in hoek west-loungebar in hoek oost.
- ondergrond op Canadasquare: faciliteiten.
b. op het gelijkvloers:
- kant zeedijk: hoofdingang,
- circulaties en expozalen: rond een open 20 mt N-Z as,
- kant Canadasquare: ingang speelzaal en nachtclub.
c. op 1ste verdieping: over de ganse oppervlakte feestzalen van 250 tot 4.000 personen
d. op het dak: over 1 plaatselijk 2 bij te bouwen verdiepingen : speelzalen rond binnentuin en aan kant zeedijk = restaurant met over ganse breedte terras.
Bovendien moet de omgeving van dit vernieuwde Casino autoluw en groen worden!

Wie zal dat betalen ?

De gemeente wil de burger deze vernieuwing niet doen betalen en zocht de oplossing bij de promotoren voor deze woontoren! De middelen hiervoor zijn als volgt te vinden: vanaf De Wandelaar tot het Rubensplein: realisatie/verkoop van autoboxen onder de wandeldijk (= Oostduinkerke) over een afstand van 1,3 km 'voor de deur' van honderden appartementen met toegang tot de straten en evt. tot de respectievelijke residenties. Hierop zitten niet enkel bewoners aan de zeedijk te wachten maar zullen ook burgers verder landinwaarts aldus graag eigenaar worden van een zgn. ' pied à terre' aan het breedste strand van Knokke-Heist.

Resultaat:

Met een financieel risico zero:
- Krijgt een icoon van de architectuur van de jaren 30 zijn ziel terug.
- Wordt zijn inrichting aangepast aan de gewijzigde noden en cultureel herop geladen.
- Wordt, boven de roterende parking, een esplanade gecreëerd voor zijn hoofdingang.
- Krijgt het Albertstrand een tweemaal zo brede en een merkelijk zonrijkere wandeldijk.
- Wordt een echte zeewering gecreëerd (om problemen als in 1953 te vermijden)
- Autoluwe groenzone en op de wandeldijk meer ruimte voor fietsers/wandelaars/terrassen!

Wie twijfelt nog ?

Casino in zijn grandeur herschapen. Vele nieuwe parkeermogelijkheden in autoboxen.
Wandeldijk met meer ruimte, meer zon en betere bescherming tegen onheil. En dit alles voor een kostprijs nul voor de bevolking.
Maar wat met het project Steven Holl = Casinotoren ?

Stand van zaken :
Na 7 jaar zit het dossier-na voortdurend opgeschoven deadlines-nu eindelijk in de administratieve fase:

  • Het MER-rapport  zou- met de gebruikelijke vertraging - klaar moeten zijn tegen eind september.
  • Tegelijk wordt het lastenboek ten behoeve van de kandidaat aannemers Besix en Eiffage klaargemaakt. Bij bewezen haalbaarheid wordt de meest geschikte kandidaat geselecteerd.
  • Volgen: voorlopige vaststelling door de gemeenteraad van het GRUP (= gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) en het MER-rapport. Voorzien: einde eerste helft 2013.
  • Volgt: openbaar onderzoek met inzage van het GRUP en planMER voor het publiek. Met in deze fase uiteraard het indienen van de bezwaarschriften (eerste juridische interventie).
  • Na het afsluiten van het openbaar onderzoek volgen nog: adviezen van GECORO - evt. goedkeuring door Deputatie van WVL - evt. beroep van stedenbouw etc. en publicatie in Belgisch Staatsblad.
  • En tenslotte volgt zo nodig door de individuele burger: het beroep bij de raad  van state !

U ziet, beste lezer, alvorens de zgn. eerste steen van de woontoren zal gelegd worden is er nog een lange weg te gaan met heel wat financiële-juridische als stedenbouwkundige te overwinnen handicaps.
Allicht ook niet te onderschatten: de mogelijke grote wijzigingen op politiek vlak na 14-10-2012
Wij mogen zonder schroom stellen dat er voor eind 2013 geen echte duidelijkheid zal zijn omtrent dit
project.

Evolutie van het (Woon) toren project :
Wij schreven en klaagden aan in vorige nieuwsbrieven: de bewust misleidende omschrijving van het Woontorenproject als zijnde een nieuw casino:
a. In het dossier bij de cel MER worden twee projecten bestudeerd/geanalyseerd:

  • het torenproject van S. Holl met variabele (80 tot 120 m.) hoogte.
  • een zgn. ' blok ' = soort kubus over het bestaande (of ter vervanging van het) Casinogebouw met een hoogte ca. gelijk aan de omliggende gebouwen...

Dit laatste betekent noch min noch meer een plan B met als bedoeling : uitschakelen protest ?
lederen beseft dat er met het gebouw iets (bij voorkeur het mens-en milieuvriendelijk project van Bob Van Reeth moet gebeuren en sowieso méér dan de leuke laattijdige maar welgekomen opfrissing van recente datum.
In de hoogste kringen van de lokale politiek wordt gefluisterd dat dit 'kubus' project alle zorgen omtrent haalbaarheid/rendabiliteit zou wegnemen én zelfs door sommige van de hoogstgeplaatste politici verdedigd wordt !
In de huidige crisisperiode en met de 'stugheid' van banken en financiers is enige realiteitszin dringend wenselijk!
b. Grondige wijzigingen aan het torenproject ten behoeve van de financiële haalbaarheid = het zgn. lastenboek wordt opgesplitst in 2 versies:

  • als voorzien met de zéér dure ondergrondse concertzaal (1500 à 2000 personen) waarvan de kostprijs maar meer nog de rendabiliteit zeer sterk in vraag wordt gesteld
  • een versie zonder deze ondergrondse zaal maar met renovatie en uitbreiding tot ca. 1000 zitplaatsen van de bestaande feestzaal (?)...

Deze nieuwe ingreep/wijziging aan het project bewijst eens te meer de obstinate drang van de initiatiefnemers om toch maar een toren te bouwen waarvan de 'nieuwe' invulling nu voor zeker 80% tot 90% voor private verkoop/doeleinden (hotel - appartementen- wellness etc.) zal bestemd zijn.
En dat kan/mag nooit gebeuren op een gebouw waarvan de grond eigendom is van de ...KNEISTENAREN ! Deze versie = géén nieuwe concertzaal maar met een toren is totaal in contradictie met wat steeds bestempeld werd/wordt als het begin van de culturele as én de zgn. behoefte aan een nieuw Casino.

Een nieuw Casino ( speel/gokzalen etc ) - Een 5-sterrenhotel - Eigendomsstructuur:

- Uit De Morgen dd.28.04.2012:
" Als klanten niet opnieuw mogen roken in het Casino moeten we binnen het jaar sluiten ".
" lk ken de markt: er is niet één Casino in België dat geld opbrengt ".
Deze uitspraken komen van niemand minder dan Jacques Frojman, directeur van het Casino .
De woontoren moet verplichtend 5000 m2 oppervlakte voorzien voor de ' Games Hall". Afwachten met welke (vermoedelijk nieuwe) Casino-uitbater de kandidaten-promotoren zullen aandraven. ..

- Recent eveneens in De Morgen :
Het torenproject legt verplichtend op: een 5-sterrenhotel voor een oppervlakte van ca.5000 m2
Afwachten welke hotelgroep tegenwoordig interesse zal tonen ...Mede gezien de buur La Réserve en o wee voor de familiale hotels rond het Albertstrand !
- Nog steeds - zeg maar meer en meer - wordt over het torenproject in de voorwaardelijke zin en omfloerst gesproken: " Als-indien-op voorwaarde " kleuren de uitspraken.
Daarbij komen: Crisis in immoland = geldt ookvoor Knokke-Heist...Problemen met omliggende half – uitgevoerde projecten... Stugge houding van de kredietverstrekkers.
Maar vooral: quid met de eigendomsstructuur van het Casino en de bebouwde grond: erfpacht, opstalrecht of regelrechte verkoop ?
Niet één Kneistenaar zal aanvaarden dat dit nog steeds prestigieuze gebouw = het kroonjuweel van Knokke-Heist voor eeuwig zou 'verpatst' worden om er een woontoren op te bouwen!

"Benidorm" isering van Knokke-Heist:

De recent door de gemeenteraad goedgekeurde hoogbouwnota zet - na de zgn. 'uitzondering' destijds voor de Casinotoren - de deur op een grote kier voor nog meer hoogbouw !
"Voorlopig" enkel op vastgelegde plaatsen = vandaag de uitzondering = morgen een gerechtvaardigde eis - cf. beginsel van gelijkheid - van de bouwpromotoren ?
Of een voorrecht voor de "bevriende"... promotoren ? Zo begon het ook ooit in ... Benidorm !
Weten de gemeenteraadsleden nog echt wel wat er - vooral in zake hoogbouw en het Casinogebouw - in de nabije toekomst in Knokke-Heist zou kunnen gebeuren?

Politieke standpunten :

Een nieuw en belangrijk element in het beslissingsproces omtrent de woontoren kan de uitslag van de lokale verkiezingen resp. de samenstelling van het toekomstig gemeentebestuur betekenen.
Open-VLD = nationaal in volle existentiecrisis - niet echt een verdediger van het torenproject hoopt door de 'opslorping' binnen Gemeentebelangen haar visie én stem te kunnen doen gelden.
SPa en Groen : onduidelijk.

NVA - blijkbaar met een ambitieus en concreet programma - kiest voor het alternatief: behoud met
renovatie/herinrichting van het Casino met financiering door bouw/verkoop van garages onder zeedijk van het Albertstrand = het voorstel van ... ex-Vlaams Bouwmeester Bob Vanreeth en uw Comité  Casino.
Na 14/10: kunnen allicht de beslissende kaarten (decennialang gemonopoliseerd) sterk herverdeeld
zijn...

Beste medeburgers! Het kan en moet anders !
Het Comité Casino ijvert nu al sedert eind 2005 = 7 jaar tegen hoogbouw in Knokke-Heist en voor een milieu- en mensvriendelijk alternatief voor uw Casino!
Wij ervaren dat het draagvlak hiervoor zéér groot en vooral groeiend is! Waarvoor oprechte dank!
Uw sympathie maar ook Uw steun - technisch/juridisch maar ook geldelijk is uiterst welkom.
Onze strijd is een strijd van ongelijken = David tegen Goliath. Wij zullen - zo nodig - tot het uiterste gaan!
IJver met ons opdat bewoners en bezoekers van Knokke-Heist hun zicht-zon-rust en privacy mogen behouden en laat nooit toe dat uw mooie kustgemeente ooit een Dubai  in Europa of erger nog het Benidorm van het Noorden zou worden.

Met oprechte dank!