Beschrijving bevolking

In 1774 hield landmeter Gilliodts een “Beganckenisse”, d. i. een beschrijving van de bevolking van de gehele parochie Knokke. Hij verdeelde het grondgebied in 5 wijken:
1. De duinen en de schorren ten oosten van de zeeweg, d. i. het (kronkelend pad dat van de Dorspsstraat uit door de duinen naar de zee liep, 37 gezinnen.
2. De duinen ten westen van de zeeweg, 20 gezinnen.
3. De dorpskom ten zuiden van de Duinenweg, 20 gezinnen.
4 en 5. besloegen de eigenlijke polders: 18 gezinnen.

Blijkens het rapport van Gilliodts groeide de bevolking vooral aan in de Magere Schorre, de Kalfduinen en de omgeving van het Paulusfort.
In 1774 had Knokke ca. 150 inwoners. In 1787 liet de staat het ingenomen deel van de Zoute Polder weer over aan de eigenaars.
Toen bestonden daar 22 percelen, die al geruime tijd aan enkele personen vercijnsd waren, er stonden ca.12 huizen op de duinen aan de noordzijde van de kerk en de Duinenweg.Die woningen vormden een noordwaartse uitbreiding van de dorpskom.
Door de bedoelde wijk liepen wegels, waaruit later de Pierslaan en de Pepersstraat voortkwamen.
De belangrijkste wegel was de vermelde zeeweg; deze was ca. 3 m breed en diende als verkeersweg voor de Knokkenaars, die hun gerief naar de zeeoever voerden om de strandvisserij te beoefenen.
In de 18de eeuw vestigden zich meer neringdoenden en ambachtslieden in de dorpskom en de omgeving.
Ca. 1800 telde Knokke:

  • 4 herbergen
  • 2 molenaars (Kalfmolen en Kleine molen)
  • 1 smid
  • 1 wagenmaker
  • 1 timmerman
  • 2 metsers
  • 2 kleermakers
  • 2 schoenmakers
  • 1 winkelier.

De gemeenteraad vergaderde in de Zwaan.
De telling van 1814 geeft 810 inwoners aan. - 31 personen stonden geboekt als landbouwer in de eigenlijke polders of op de zandige grond van het Zoute en de Oosthoek - 189 als werkman of werkster - 3 als schaper
Ca. 1845 stonden ca. 30 huizen rond de kerk, ca. 10 langs de Dejudestraat, ca. 15 rond de Kalfmolen, ca. 15 in de Kalfduinen, ca. 25 in de eigenlijke Zoute Polder en de omgeving.
Daar de meeste Knokkenaars rond de Kalfmolen en in de Oosthoek woonden, kozen de raadsleden de herberg het Kalf als gemeentehuis.
In het midden van de 19de eeuw begon de staat belangstelling te tonen voor de zeeoever ten noorden van de kerk.
In de Noordwesthoek van de duinen van de Zoute Polder, ca. 100 m ten oosten van de grens met Serweytens, bouwde men in 1840 een reddingsstation. Die post bevond zich bij het Noordeinde van de Zeeweg.
De watering Zoute Polder verkocht aan de staat het stuk duin waarop het station gebouwd was. Dit perceeltje bleek het eerste te zijn dat uit de Zoute Polder verkocht werd. In 1854 deed de staat de telegraaflijn van Brugge tot de zeeoever doortrekken.
Men bouwde een telegraafkantoor ca. 100 m ten oosten van het reddingsstation.
In 1856 verkocht de Zoute Polder het terrein rond het telegraafkantoor en de Zeeweg, samen 3.02.25 ha, tegen 1.511, 25 (oude BEF) , d. i. 0,50 (oude BEF) per m².
Naast het telegraafkantoor bouwde de staat in 1871 de Vuurtoren.
Men legde een kasseiweg (de latere Lippenslaan), die de Vuurtoren met de dorpskom verbond.
De Zoute Polder stond in 1883 het terrein van die weg dat 15 m breed was, af aan de staat, en kreeg in ruil de vermelde Zeeweg.
De naam Zeeweg ging op de steenweg over, de oude karreweg werd door het duinenzand overstoven.
Ondertussen kreeg de dorpskom meer omvang.
Ca. 1860 bouwde Karel Lievens zijn molen bij de kerk.
Ca. 1870 vergaderde het gemeentebestuur weer in de Zwaan.
Omstreeks die tijd begonnen toeristen de duinen en het strand van Knokke te bezoeken.
In de buurt van de Vuurtoren bouwde men de eerste houten paviljoenen. Van Bunnen, Dumortier en Verwee zagen dat een nieuwe badstad zou ontluiken.In 1887 kochten ze een groter stuk uit de duinen van de Zoute Polder, nl. tussen de Zeeweg, de zee en de reeds geplande Zoutelaan, ze verwierven 34.05.58 ha tegen 0,10 (oude BEF) per m².
Het waterschap verkocht ook kleinere percelen op de westzijde van de Zeeweg.
In 1895 stonden ca. 20 woningen langs de Zeeweg, en waren de Leopold-, de Kust- en de Dumortierlaan al aangelegd.