Bouwdossier

Bodemonderzoek Canadasquare.

zaterdag, 14 januari, 2012

Teneinde het lastenboek te vervolledigen starten op en ronde de Canadasquare grondboringen en een bodemonderzoek i.v.m. de bouw van het nieuwe casino.
Besix-CFE uit Antwerpen en Effiage Benelux uit Brussel waren de twee firma’s die hiervoor werden geselecteerd. De resultaten van het bodemonderzoek dat nu wordt uitgevoerd, worden overgemaakt aan de twee tijdelijke bouwverenigingen zodat ze een offerte kunnen opmaken voor het casino.

Zo’n project kan je natuurlijk niet opstarten zonder een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de bodem- en waterproblematiek.
In die optiek neemt het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) en architectenassociatie Steven Holl-Buro II, een gespecialiseerde firma bodemstalen.
De grondsonderingen op 20 en 45 meter diepte gebeuren volgende week op verschillende parkeerplaatsen op de Canadasquare.
Nadien zal er begin februari ter hoogte van de Elisabethlaan-Sterrenlaan een boring tot 100 meter diepte uitgevoerd worden.
Deze boring gebeurt continu zodat er gedurende drie dagen en ook 's nachts wordt doorgewerkt.
Voor het vrijhouden van de boorplaatsen en om de eventuele geluidsoverlast tot een minimum te beperken, zijn er afspraken gemaakt met de politie.

Het milieueffectenrapport is bijna klaar en zal dan overgemaakt worden bij de cel MER van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.
Na de goedkeuring wordt dan het nieuwe RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) opgemaakt door de gemeente en de onderhandelingen gestart met twee tijdelijke bouwverenigingen.
De gemeente hoopt dat de bouwwerken starten na de zomer van 2013.

Her en der wordt er toch getwijfeld aan de oprechtheid van dit alles.
Vreemd dat alles op de lange baan geschoven is tot na de verkiezingen van oktober 2012.
Vrezen de Gemeentebelangen dat de coalitiepartner met name Open-VLD, niet in de huidige plannen over de bouw van het casino zouden willen meestappen en er een punt van maken als electorale slogan.
Er is hoogst waarschijnlijk ook de vrees dat als uit de diverse onderzoeken blijkt dat het project niet haalbaar is, wat er dan toe zou leiden de bouwplannen af te blazen, een electorale ramp voor de lijst van de Gemeentebelangen zou betekenen.

Bouw nieuwe casino start begin 2013

donderdag, 12 mei, 2011

Indien de laatste geruchten waar zijn zou er in 2013 gestart worden met de bouw van het nieuwe casino.
Als tegen eind 2012 al het papierwerk voor het nieuwe casino in orde zijn, kan de bouw van het nieuwe casino in het voorjaar van 2013 beginnen.
Er worden twee tot drie jaar voorzien voor de uitvoering van de werken. Er zijn nog twee kandidaat-investeerders.
De gevel van het casino staat momenteel in de steigers voor een opknapbeurt.
Recent werd een procedure gestart voor het wijzigen van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan voor de casinosite.
Tot 10 juli kunnen hierover opmerkingen gestuurd worden naar het gemeentebestuur of de dienst Milieu-effecten.

Nieuw casino in 2016.

donderdag, 3 maart, 2011

Er is dan toch vooruitgang geboekt in het dossier voor de bouw van het nieuwe casino.
Het AGSO selecteerde twee ontwikkelaars voor deze prestigieuze verwezenlijking.
Het betreft Besix-CFE uit Antwerpen en Eiffage Benelux uit Brussel. Besix-CFE werkte ook al aan de bouw van het nieuwe hotel La Réserve.
In samenspraak met de architecten van Steven Hall Architects, zal nu een bestek worden opgesteld.

Vóór het bouwverlof zal het bestek, die zowel de bouwkundige als technische bepalingen zal omvatten, overhandigd worden.
Daarbij worden ook de exploitatievoorwaarden voor het uitbaten van de voorziene commerciële functies in het nieuwe casino opgenomen.
Het nieuwe casino zal een hotel, appartementen, congreszaal en commerciële ruimtes herbergen.
Tevens wordt er een grondige renovatie gepland van het huidige gebouw en de Magrittezaal.
AGSO Knokke-Heist wil de nodige vergunningen tegen de zomer van 2012 aanvragen.
De werken zouden in april of mei 2013 van start gaan.
Tegen de zomer van 2016 zou het nieuwe casino er staan. Met deze verwezenlijking zal Knokke-Heist terug op de kaart worden gezet.

Beslissing valt deze maand over bouw van nieuw casino.

zaterdag, 5 februari, 2011

Als we L. Lippens mogen geloven zal hij samen met het college deze maand nog beslissen over de kandidaat investeerder voor de bouw van het nieuw casino.
De burgemeester en het college zullen hiervoor het advies inwinnen van het AGSO.
Het Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling, onderzoekt intussen al gedurende twee maanden, de drie dossiers rond de financiering en de bouw en uitbating van het gebouw.
De keuze en oplossing wordt gedeeltelijk bemoeilijkt omdat de drie kandidaten ook een verlanglijstje voor het gemeentebestuur en de architect Steven Holl hebben.
Of die aanpassingen ook haalbaar zijn zonder beperkingen op het congres en openbaar gedeelte van het casino is en blijft de vraag.
De polyvalente concertzaal is immer essentieel om in de toekomst de uitstraling van de badstad terug op te krikken en een toeristische aantrekpool te zijn.

Kandidaat-investeerders voor casino van Knokke

Er hebben zich drie kandidaat-investeerders aangeboden voor de bouw van het nieuwe casino. Om wie het gaat, wil het gemeentebestuur voorlopig niet kwijt.
Eerste schepen Maxim Willems (Gemeentebelangen):
‘De drie kandidaten moeten instaan voor de bouw, de financiering en de uitbating van de casinotoren. In een eerste fase gaat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist de kandidaturen onderzoeken om te bepalen of de drie kandidaten valabel en kredietwaardig zijn. Dit zal zeker een tweetal maanden in beslag nemen.
Bijgevolg zullen we pas tegen eind februari weten wie het nieuwe casino zal bouwen.
Momenteel loopt er nog een onderzoek voor het milieueffectenrapport en die studie zal pas binnen een jaar zijn afgerond.
De bouw van het casino zal dus ten vroegste in 2013 kunnen starten.'

Buurtcomité tegen bouw casino terug in de aanval.

Het enthousiasme voor de bouw van het casino is niet geluwd, dit beweerd toch schepen Maxim Willems.
Het buurtcomité spreekt dit tegen en zegt dat de beleidsmensen grote twijfels hebben rond het nieuwe casino.
Vijf jaar na de voorstelling van het project voor het nieuwe casino is vermoedelijk het einde van de tunnel in zicht.
Tegen 17 december moeten alle kandidaat-bouwers een financieel plan indienen bij de gemeente. Volgens eerste schepen Maxim Willems (Gemeentebelangen) zal het daarna nog maanden duren vooraleer er een akkoord is.
Voor de beoordeling van die dossiers zal het gemeentebestuur een beroep doen op een groep experts. Die moeten nagaan of de kandidaten genoeg financiële middelen hebben. Wanneer de uiteindelijke beslissing zal vallen, is moeilijk te zeggen', vertelt schepen Maxim Willems.

Pamflet

Nu het project zich in de laatste fase bevindt, heeft het Buurtcomité Casino een pamflet verspreid waarin ze haar visie weergeeft. Volgens Albert Geeraert wil het gemeentebestuur de inwoners doen geloven in het project terwijl de verkoop van appartementen ‘stokt' en de kopers door het overaanbod erg kritisch zijn geworden.
Vooral de financiële haalbaarheid, het juridisch kluwen en de aanhoudende tegenstand en acties zorgen voor onzekerheid en twijfels bij promotoren. Over de kostprijs van het monsterproject wordt tot vandaag in alle talen gezwegen.
Voor het project echt van start kan gaan, zullen er nog heel wat hindernissen moeten worden weggewerkt. We zullen elke mogelijkheid benutten om het project te counteren. De nieuwe casinosite is en blijft een monster dat hier niet thuishoort', besluit Albert Geeraerts.

Kathleen van der Hooft houdt het voor bekeken.

maandag, 8 februari, 2010

Het Casinoplatform hoopt nog altijd een referendum af te dwingen door het verzamelen van handtekeningen. Kathleen van der Hooft is echter uit het platform gestapt.
Andere leden van het platform zoals  Alfons Dhondt en Katrien Anteunis, vinden dat dit haar volste recht is maar hebben persoonlijk een andere mening.
Zij vinden dat ze een referendum moeten afdwingen en dit aan de burger verschuldigd zijn, na die klucht in Scharpoord.
Het was ronduit belachelijk wat voor een resultaat er uit de bus kwam over die zogenaamde geheime stemming tijdens de tentoonstelling Horizon 8300.
Als dat een meerderheid is, amper 4,5 % van de inwoners ging stemmen, zegt Katrien Anteunis.
Om alsnog een geldig referendum af te dwingen hebben ze de handtekening van 10 % van de inwoners van Knokke-Heist nodig, wat overeenkomt met 3400 burgers.
Die handtekeningen willen we nu zo snel mogelijk verzamelen,zegt Alfons Dhondt.”

Kathleen van der Hooft zegt in een reactie niet meer te geloven in de objectiviteit van het referendum, en ze haar pijlen vooral richten op het financieel dossier.
De meerderheid beloofde een nieuw Casino te bouwen waarvan er geen 1 euro uit de gemeentekas mag komen. Ik zie het als mijn taak om daar over te waken, zegt het gemeenteraadslid.

Gemeentebestuur blijft geloven in nieuw casino

donderdag, 14 januari, 2010

Casino-enquête op Horizon 8300 neemt verdeeldheid niet weg
De tentoonstelling Horizon 8300 lokte zo'n 20.000 bezoekers. Tien procent bracht zijn stem uit rond de plannen voor de bouw van een nieuw casino.
Sinds een internationale jury in 2004 het project van Steven Holl uitkoos voor de bouw van het nieuwe casino, hebben de plannen al heel wat stof doen opwaaien in de kustgemeente.
Het gemeentebestuur gelooft in een toren van maximaal 130 meter bovenop het huidige gebouw, maar tegenstanders zien dergelijk project niet zitten. En ook de aanpassingen die het gemeentebestuur doorvoerde na een windstudie, konden het verzet niet breken.

De tentoonstelling Horizon 8300 moest de voorbije twee maanden de tegenstanders over de streep trekken en een eind maken aan de onduidelijkheid rond het omstreden project.
De nieuwe plannen voor het casino werden erin opgenomen, en de bezoekers konden hun stem voor of tegen uitbrengen. Met het einde van de expositie, op 10 januari, is dus ook het resultaat van de stemming bekend.

Gemeentebestuur zet door

‘Het was in de eerste plaats de bedoeling dat bezoekers op vrijwillige basis hun stem anoniem konden uitbrengen', licht eerste schepen Maxim Willems (Gemeentebelangen) toe.
‘Het gaat dus niet om een officiële raadpleging. De tentoonstelling lokte iets meer dan 20.000 bezoekers, en tweeduizend mensen onder hen hebben gestemd via de beschikbare computers. Daarvan heeft 69 procent van de inwoners en 57 procent van de tweedeverblijvers en toeristen positief gestemd.'

Voor het gemeentebestuur is de raadpleging voldoende representatief om door te gaan met het project, zodat het nieuwe casino in de toekomst op Europees niveau kan meespelen.
‘Wij zitten in de laatste fase van het project. Er wordt nu werk gemaakt van een milieueffectenrapport en van een financiële studie. We weten dat niet iedereen gelukkig is met de plannen, maar als gemeentebestuur hopen wij dat het er komt', zegt Willems.

‘Irrelevante resultaten'

Maar volgens Kathleen van der Hooft (Open VLD) van het Casinoplatform zijn de resultaten van de bevraging irrelevant.
‘Volgens de cijfers waarover wij beschikken zou slechts 4,5 procent van de inwoners zijn stem hebben uitgebracht. Dit betekent dus dat meer dan 95 procent dat niet heeft gedaan.
Mocht het om een referendum gaan, dan had men de stemmen zelfs niet moeten tellen.'
Volgens Van der Hooft is er te weinig ruchtbaarheid gegeven aan de mogelijkheid om te stemmen. ‘Bovendien is de gemeente niet ingegaan op onze vraag om een persoonlijke uitnodigingsbrief te sturen naar de inwoners, en de formulering van de vraag, de tekst en de uitleg bij de enquête was niet objectief opgesteld.'

Wat de uitgebrachte stemmen betreft, blijken de toeristen en tweedeverblijvers minder voorstander te zijn van het project dan de inwoners. ‘En dus kunnen we de toeristische meerwaarde in vraag stellen', besluit Van der Hooft.

Referendum?

Na de kennisname van de definitieve resultaten, zal het Casinoplatform beslissen of het al dan niet verdere stappen onderneemt om een gemeentelijk referendum af te dwingen.

Financiële studie geeft doorslag over casinoproject

vrijdag, 27 november, 2009

Ondertussen vond er ook een hoorzitting plaats over de casinoplannen.
De financiële studie die volgend jaar zal worden uitgevoerd over de bouw van het nieuwe casino, zal doorslaggevend zijn of het project wordt gerealiseerd.
Dat zei eerste schepen Maxim Willems dinsdagavond tijdens de hoorzitting. Alle studies hebben een goed resultaat.
‘De gemeente heeft elf valabele groepen die het casinoproject zien zitten. Vanuit die groepen krijgen wij nog steeds signalen dat die geïnteresseerd zijn in het project.
Wij gaan met mondjesmaat vooruit en de hoogte van het gebouw is bepalend voor de financiële haalbaarheid.
Het kostenplaatje is volgend jaar aan de orde en dat zal bepalend zijn voor de uitwerking van het project.
De gemeente zal de nodige maatregelen nemen als de bouwpromotor over de kop gaat', zei Willems.

Vanuit het publiek klonk heel wat protest. Er werd geopperd dat het actiecomité naar de Raad van State zou kunnen stappen om protest aan te tekenen tegen de plannen.
‘Het zal klachten regenen en de financiële schadevergoeding zal zeer hoog oplopen.
Het project wordt geraamd op 250 miljoen euro, maar daar zal het zeker niet bij blijven', klonk het.

Bestaat er een alternatief plan voor bouw nieuw casino?

Na de hoorzitting die plaats vond in het cultuurcentrum, liet het comité van de omwonenden er geen twijfel over bestaan dat ze naar de Raad van State zouden stappen indien de gemeente zou volharden in de plannen van Steven Holl voor de bouw van het nieuwe casino.

Dergelijke stap zou wel eens een flinke schep roet in het eten van Burgemeester Lippens kunnen gooien.
In soortgelijke gevallen kregen buurtbewoners al gelijk van dit hoogste rechtsorgaan.
In de loop van volgend jaar moet een financiële studie klaarheid brengen in de haalbaarheid van het nieuwe casino gebouw. Dit zal volgens experts geen gemakkelijke oefening worden.
Ook is het niet duidelijk of Lippens en het schepencollege beschikt over een plan B.
Indien men het financieel plaatje niet rond krijgt, of het buurcomité gelijk van de Raad van State blijft de badstad achter met een uitgewoond en technisch verouderd casino.
En moet er terug begonnen worden vanaf nul.

Casinoplatform start met informatiecampagne

Het Casinoplatform is gestart met een infocampagne rond het nieuw te bouwen Casino in onze gemeente. Het zet de voor- en nadelen op een rijtje bij het al of niet bouwen van het project van Steven Holl met toren en feestzaal/parking
Voordelen
De gemeente krijgt er een 'landmark' bij dat als architecturaal icoon wereldwijd weerklank kan
vinden: de casinotoren is een architecturaal hoogtepunt, zal van ver te zien zijn en zal de skyline van Knokke-Heist bepalen (de 'Eiffeltoren van Knokke-Heist').
De gemeente moet zelf financieel niet bijspringen; de promotor zal met de opbrengst van de
appartementen de feestzaal en de renovatie financieren.
De bouwwerken en de exploitatie van het hotel, feestzaal enz. leveren extra jobs op.
Nadelen
Er is een risico dat de appartementen veel leegstaan omdat vooral weinig aanwezige tweede
verblijvers er een appartement zullen kopen en de toren dus een troosteloze, opgesloten indruk zal geven zoals de Europatoren in Oostende.
Er is een risico dat de promotor financieel niet sterk genoeg zal staan en eventueel bankroet gaat terwijl de werken nog niet zijn beëindigd, waardoor het financiële risico alsnog bij de gemeente terecht komt.
De 120 meter hoge toren (ongeveer vier keer hoger dan de huidige bebouwing op de dijk) zal voor veel schaduw zorgen en, bij slecht weer, voor gevaarlijke rukwinden in de omliggende straten, voor de buren kan daardoor overlast ontstaan.
Wat bij renovatie van het huidig casino ?
De skyline wordt niet verstoord.
Er worden geen precedenten geschapen voor nieuwe hoogbouw op andere plaatsen op de dijk en elders.
Het casinogebouw kan zowel van buiten als van binnen hersteld worden in de oorspronkelijke staat en daardoor opnieuw het icoon worden dat het in de jaren dertig was.
De gemeente, en dus de belastingbetaler, moet zelf opdraaien voor de kosten van de renovatie. Dit nadeel vervalt als de renovatie kan betaald worden met de opbrengst van de verkoop van de ondergrondse parkings die zouden kunnen gebouwd worden onder de zeedijk in de omgeving van het casino.
Het Casinoplatform stelt dat het evident is dat de enquête na 10 januari moet geëvalueerd worden. Of het Casinoplatform na Horizon 8300 nog zal pleiten voor een referendum valt nog af te wachten.

Hoorzitting over bouw nieuwe casino

dinsdag, 10 november, 2009

Op woensdag 18 november organiseert het gemeentebestuur samen met het architectenbureau Buro II om 20 uur een lezing over het nieuwe casinoproject in Scharpoord. Twee architecten geven hun visie hoe het nieuwe ontwerp tot stand is gekomen.
Op dinsdag 24 november om 19 uur is er een hoorzitting voor omwonenden en inwoners van de kustgemeente. Op de hoorzitting in Scharpoord wordt uitleg gegeven over de ontwikkeling en financiering van het nieuwe casino.
De aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de ontwerpers en lokale beleidsverantwoordelijken. De toegang tot de lezing en hoorzitting is gratis.

Burgemeester Leopold Lippens hekelt parkings onder de zeedijk

dinsdag, 3 november, 2009

Het alternatief plan van het buurtcomité Casino zoals uitgewerkt door oud Vlaams Bouwmeester Bob van Reeth lijkt niet veel steun te krijgen van Burgemeester Lippens.
Van Reeth verklaarde in een artikel van HLN:
'De financiering van het te renoveren Knokse casino kan dankzij de bouw van autoboxen onder de wandeldijk, wat het gebouw niet aantast.
Over een lengte van ongeveer 1,3 kilometer kunnen ongeveer 850 garages gebouwd worden, aansluitend op een rotatieparking van ongeveer 400 wagens.
Eerder werd bekend dat er onder het plein van De Wielingen een parkeerkelder komt die ruim voldoet aan de behoefte.

Door de beperkte afstand met het hinterland is Van Reeth in zijn voorstel ook geen voorstander van een concertzaal.
'En ook een hotel is buitensporig, met het nieuwe hotel La Réserve al in aanbouw. Winkels en winkelgalerijen zorgen bovendien voor versnippering waar niemand beter van zal worden.
Deze uitspraken schieten begrijpelijk bij vele organisatoren in het verkeerde keelgat.
”Als Knokke-Heist in de toekomst nog belangrijke producties naar het casino wil aantrekken is een degelijke concertzaal meer dan nodig, klinkt het in koor.”

Wie haalt het nu in zijn hoofd om i.p.v. bezoekers aan te trekken, deze aan te raden om naar Brugge of Oostende uit te wijken.
Dit geeft enkel aan dat Van Reeth met een plan op de proppen kwam die al op voorhand de richtlijnen van het buurtcomité tegen het nieuwe casino volgde. Van een onpartijdig oordeel gesproken . . .  

Voormalig bouwmeester Bob Van Reeth stelt alternatief voor

vrijdag, 30 oktober, 2009

“ Renovatie casino betere optie “

Voormalig Vlaams bouwmeester Bob Van Reeth vindt dat de gemeente Knokke-Heist een renovatie van het huidige Casino van Leon Stynen ernstig moet overwegen.
«Er werd te weinig nagedacht over alternatieven om een renovatie te bekostigen. 850 ondergrondse garages kunnen soelaas brengen», zegt Van Reeth, die zijn alternatief voorstelt in een pamflet van het actiecomité tegen het casino.

Bob Van Reeth krijgt in het nieuwe pamflet van het actiecomité tegen hoogbouw in Knokke-Heist een volledige pagina.
Daarin geeft hij zijn mening over het 120 meter hoge gebouw van Steven Holl. Het geselecteerde ontwerp van de New Yorker krijgt de wind van voren van het actiecomité, dat vooral problemen heeft met de hoogte en de mogelijke lawaai- en schaduwhinder.
«Bij zo'n groot project moet er eerst gekeken worden naar de behoeften. Een nieuw Casino is het basisidee.
Dat moet worden aangevuld met een feest-en fuifzaal, congresruimte en plaats voor exposities. Daarbij komt een rotatieparking voor vierhonderd wagens», zegt Van Reeth.

Steven Holl voorziet in zijn ontwerp nog ruimte voor een hotel, winkels en galerijen, appartementen en een concertzaal.
«Een concertzaal lijkt me niet nodig, met Oostende en Brugge in de buurt.
Een hotel, met het nieuwe La Reserve op wandelafstand, is ook overdreven.
Winkels kunnen niet concurreren met het nabije Het Zoute. Niemand wordt daar beter van.
En ook appartementen zijn daar niet gewenst. Ze dienen enkel om het project te financieren», zegt Van Reeth.
Hij is een fervent voorstander van de renovatie van het gebouw van Leon Stynen.

Een gebouw met een ziel, vindt Van Reeth.
«Duurzame. gebouwen hebben het in zich om zich aan het veranderende tijdsbeeld aan te passen.
In het huidige gebouw kunnen 75 procent van de nodige activiteiten plaatsvinden.
De overige 25 procent kan ondergebracht worden op het dak en ondergronds. Daarom vind ik dat de gemeente moet kiezen voor renovatie.»

Enige probleem: de gemeente ziet de kostprijs van een renovatie niet zitten.
«Er wordt te weinig nagedacht over alternatieve financieringsmogelijkheden.
Dat kan onder meer door de bouw van autoboxen onder de wandeldijk.
Alleen al de verbreding van de wandeldijk langs de zeezijde creëert meer ruimte voor wandelaars en fietsers, meer ruimte voor terrassen, meer zon op de zeedijk en een autoluwe dijk het hele jaar door tussen Rubensplein en de Wandelaar.
De ondergrondse parking voor 850 garages kan aansluiten op de rotatieparking tegenover het Casino.
Eigenaars van appartementen in de buurt zullen interesse hebben. De financiering kan zo gedragen worden door mede-eigenaars en niet door promotoren.
Om mijn voorstel kracht bij te zetten, refereer ik graag naar het project voor een gemeentelijk overdekt zwembad. In dat dossier waren er unanieme toezeggingen vanuit de overheden», besluit Van Reeth.

80 procent Knokkenaars zegt JA

Uit de eerste resultaten van de enquête die je kunt invullen op de expo Horizon 8300 in cc Scharpoord lijken inwoners en niet-inwoners volmondig 'ja' te zeggen op het ontwerp van architect Steven Holl.
Van de inwoners zegt tot nu toe 83,87 procent 'ja', tegenover 16,13 procent 'neen'.
Bij 'tweedeverblijvers en toeristen staat de teller bij 'ja' op 62,26 procent, terwijl het 'neen'-kamp daar 37,74 procent scoort. Dit zijn pas de eerste premature resultaten.
De expo loopt nog tot 10 januari 2010.

Pagina's

Abonneren op RSS - Bouwdossier